משרדינו מתכבד להציג בפניכם את הניוזלטר שלנו לחודש ינואר 2023, בו תמצאו עדכוני חקיקה ופסיקה הרלוונטיים למשפט המוניציפאלי

הנחיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

לקראת הבחירות לרשויות המקומיות הצפויות להתקיים ביום 31.10.23, אנו מבקשים להציג בפניכם תמצית ההנחיות המחייבות בנוגע לאסור והמותר במהלך התקופות שלפני הבחירות.

ההנחיות מתייחסות לתחומים שונים לרבות: איסור על שימוש במבני הרשות לפעילות פוליטית, מגבלות החלות על עובדי הרשות בתקופת בחירות, עריכת סקרים בתקופת בחירות, מימון בחירות, שימוש בעובדי הרשות בתקופת בחירות וכיו"ב.

יש לשים לב כי ההנחיות הנוגעות לבחירות חלות על נבחרי ציבור, עובדי הרשות, עובדי חברות עירוניות ועובדי המועצה הדתית.

ההנחיות מפורטות בחקיקה, בהנחיות משרד הפנים והיועץ המשפטי לממשלה ובפסיקה של ועדת הבחירות ובתי המשפט בנושא וניתן למצוא מידע נוסף במקורות הבאים:

 1. הנחיות משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד לקראת הבחירות לרשויות, חוזר מס' 20.1, מיום 4.1.2023 וכן חוזרים מיוחדים משנים קודמות.
 2. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012 בנושא התנהגות עובדים בבחירות לרשויות מקומיות.
 3. הנחיות יועמ"ש לממשלה  "פעילות מפלגתית של עובדי מדינה ועובדי רשויות מקומיות"
 4. הנחיות יועץ המשפטי לממשלה: "תחולת חוקי עזר של רשויות מקומיות על תעמולת בחירות"
 5. הנחיות יועץ משפטי לממשלה: "טיפול בתלונות לעמולה אסורה"

להלן דגשים עיקריים מתוך ההנחיות ולו בתמצית:

 1. אסור שימוש בכספי וברכוש רשות מקומית (מוחשי ובלתי מוחשי) בקשר עם תעמולת בחירות

       1.1                   בהתאם לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט-1959 אסור כל שימוש בכספים של רשות מקומית ובמקרקעין או מיטלטלין המוחזקים למעשה על ידה או על ידי תאגיד שהרשות משתתפת בהנהלתו או בהונו, בקשר עם תעמולת בחירות.

       1.2                   בכלל השימוש האסור ברכוש רשות מקומית יש להימנע משימוש במישרין או בעקיפין בכספים או נכסים עירוניים ובכלל זאת בפרסומים, במאגר האלקטרוני של הרשות, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, במעטפות ושירותי דואר של העיריה וכדומה.

       1.3                   חריגים לאיסור:

1.3.1      השכרתם של אולמות העומדים כרגיל להשכרה – ובאופן שוויוני.

1.3.2      פעולה מצומצמת בהיקפה של שיחות טלפון ופגישות מלשכות ומשרדים עירוניים של נבחרי ציבור בנושאים מפלגתיים ופוליטיים במהלך יום העבודה. אולם אין לאפשר קיומה של פעילות מתוכננת כדוגמת כנס פוליטי, סקר וכדומה ממשרדים אלה.

       1.4                   לעניין פרסומים נקבע כי אסור לרשות מקומית להוציא כל פרסום שיש בו תעמולת בחירות לרבות דברי דפוס ומודעות בעיתונים. כל פרסום ייבחן על פי מועדו, הקשרו ומשמעו.

       1.5                   במקרה של ספק בשאלה אם פרסום מסוים יש בו משום תעמולת בחירות אסורה, אם מבחינת התוכן הצורה או העיתוי, יש להתייעץ עם היועץ המשפטי לרשות.

       1.6                   במהלך ששת החודשים הקודמים למועד הבחירות לא יפורסם פרסום בשמו או תוארו של נבחר ציבור או שכולל את תמונתו. כמו כן במהלך ששת החודשים הקודמים לבחירות יועבר כל פרסום מטעם הרשות המקומית לאישור היועץ המשפטי לרשות.

 1. אירועים כנסים וטקסים

2.1.           כל אירוע, כנס וטקס חייבים לעמוד באיסור הקבוע בסעיף 2א לחוק ובמידה ויש בהם מסר תעמולתי כלשהו אסור לממנם מכספי הרשות ואין לקיימם בנכסי הרשות.

2.2.           בעניין זה ישנם מספר מבחנים אותם יש לקחת בחשבון: עיתוי האירוע, הנחיצות בעריכתו במועד המבוקש והמרחק בין מועד האירוע למועד הבחירות. בחינת של אלו במצטבר תלמד האם ניתן לקיים האירוע או שמדובר באירוע האסור לקיום בשנת הבחירות.

2.3.           עריכת אירוע רב משתתפים במהלך תקופה של שישה חודשים שקודמים למועד הבחירות יש להביא לאישור מראש של היועץ המשפטי של הרשות.

2.4.           בנוסף יש לנהוג זהירות מקיום סיורים של נבחרי ציבור בשיתוף עובדי הרשות המקומית בתקופה הקודמת לבחירות, בדגש על איסור קיום סיורים כאלה שלושה חודשים לפני הבחירות, ובכפוף לחריגים כמפורט בנוהל.

 1. פעילות מפלגתית של עובדי רשות מקומית

3.1.           עובד רשות מקומית נדרש לשמור, בעיני הציבור, על תדמית ניטרלית שאינה  משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת על כל המשתמע מכך. הפרתן של הוראות החוק בנושא מהווה עבירה פלילית ועבירת משמעת.

3.2.           חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2012 מפרט את הכללים בנוגע להתנהגות עובדים בבחירות   לרשויות המקומיות בכל הדרגות ובכל התפקידים וכן על עובדים בתאגידים עירוניים ועובדי רשות או תאגידים עירוניים העובדים בהתנדבות.

3.3.           יש לשים לב כי המגבלות חלות על העובדים גם בעת היותם בחופשה כולל בחופשה ללא תשלום וגם מחוץ לשעות העבודה. (למעט עובד המתמודד כמועמד בבחירות שיצא לחופשה רצופה עד לאחר הבחירות ובכפוף לשאר ההוראות הרלוונטיות החלות עליו).

3.4.           לא ייערכו במשרדי הרשות המקומית, במוסד או במתקן השייך לרשות מקומית בכל דרך שהיא, בשעות העבודה או לאחריהן, אסיפה הרצאה או פעילות דומה מטעם רשימה, או על בסיס של השתייכות מפלגתית, או בעלות אופי מפלגתי. (למעט השכרת נכסים בתמורה כאמור בחריג לעיל).

3.5.           עובד רשות מקומית לא יעסוק בשעות העבודה בפעילות מטעם רשימה או למען רשימה, כגון: שכנוע אדם להצטרף כחבר לרשימה, או עריכת מפקד של חברי מפלגה, או הפצת הזמנה לפעילות מפלגתית, או תליית מודעות מטעם מפלגה במשרד וכדומה.

3.6.           עובד רשות מקומית לא יעסוק בפעילויות הנזכרות לעיל בין כתלי המשרד, המוסד  או המתקן השייכים לרשות המקומית, גם לאחר שעות העבודה.

3.7.           עובד רשות מקומית אינו רשאי להשתמש ברכוש ובשירותים משרדיים לפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגה.

3.8.           עובד רשות מקומית לא ייתן את הסכמתו, בעל פה או בכתב, לפרסום שמו מטעם  מפלגה או רשימה, אם מצורף לו תואר תפקידו בשירות הרשות המקומית.

3.9.           במסגרת ההלכה לפיה על עובד ציבור לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית נקבעו בין היתר העקרונות המנחים הבאים, הרלוונטיים בהתאמה לבחירות לכנסת:

3.9.1.             חל איסור להיות חבר בהנהלה פעילה של רשימה או מפלגה.

3.9.2.             חל איסור לארגן אסיפה פומבית בעלת אופי פוליטי – לשבת בשולחן הנשיאות של אסיפה כאמור ולנאום בה.

3.9.3.             חל איסור להשתתף בתעמולה פומבית, בכתב או בעל פה, לבחירות.

3.9.4.             חל איסור להשתתף באסיפות פוליטיות כדי לתת הרצאות על איזה נושא שהוא. כיוון שעצם הופעתו של העובד מעל במה מפלגתית עלול ליצור ושם של זיקה מפלגתית.

3.9.5.             חל איסור לעובד, ללא הבדל דרגה, שהוא בעל סמכות מנהלית או בתפקידו כרוך במגע עם קהל, לקחת חלק בתעמולת בחירות (כולל עריכה או השתתפות בחוגי בית וגם למועצת רשות אחרת שבה איננו מועסק.

3.9.6.             חל איסור על עובד שדרגתו אחת מ-4 הדרגות העליונות בכל סולם דרוג להיות חבר בגוף בוחר. "גוף בוחר" בהתאם לחוזר משרד הפנים הינו גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכל תפקיד לרשות המקומית או לכנסת.

3.10.      יצוין כי בהתאם לפסיקת ועדת הבחירות המרכזית אסור על עובד בכל דרגה שהיא, כולל עובד שאינו מקבל קהל, לעבוד או להיות פעיל בדרך כלשהיא, גם בהתנדבות וגם מחוץ לשעות העבודה, במטה בחירות של מועמד.

3.11.      כמו כן, בהתאם להנחיות אלה הוציאה בשנים האחרונות ועדת הבחירות במקרים שונים צווים שאסרו על עובדים כאמור ללוות מועמד בחוגי בית, להדביק מודעות או שילוט באופן כללי ועל רכביהם, לכתוב במדיה הדיגיטלית לדוגמא בפייסבוק או להשתתף בקבוצות פייסבוק (או אחרות) בנושאים של תעמולת בחירות.

 1. עריכת סקרים

4.1.           בתקופת הבחירות יש להימנע מעריכת סקרים שאינם בנושאים מקצועיים מובהקים, המהווים חלק מעבודת הרשות השוטפת. במיוחד יש להימנע מעריכת סקרי שביעות רצון וסקרים הכוללים שאלות על נבחרי הציבור או מועמדים בבחירות.

4.2.           קיים איסור גורף על עריכת סקרים על ידי הרשות במהלך התקופה של שישה חודשים שלפני הבחירות.

 1. תחולת חוקי עזר על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי

5.1. על הרשות לודא שבשטח השיפוט שלה קיימת כמות מספקת של שטחי פרסום שנועדו לפרסום מודעות. במידת הצורך מוצע להגדיל את שטחי הפרסום בשנת הבחירות. לצד האפשרות לפרסם בצורה סדורה מודעות ושלטים יש לקבוע מדיניות אכיפה ברורה ולפרסם אותה בתחילת שנת הבחירות. על מדיניות האכיפה להתייחס לקרבה לבחירות ולמגבלות החלות על פרסום מודעות שנושאן פוליטי בהתאם לתקופות השונות.

5.2.          הנחיות היועמ"ש לממשלה קובעות כי על הרשות לקבוע מבעוד מועד את אמות המידה לחלוקה של שטחי פרסום לרשימות השונות על לוחות המודעות העירוניים.

5.3.          סעיף 10א לחוק הבחירות קובע כי בתקופה של 90 הימים לפני הבחירות תותר תליית מודעות פוליטיות על לוחות מודעות, על מטה הבחירות או על דירת מגורים בלבד. על שלטים המוצבים כדין בתקופה זו לא נגבית אגרת שילוט מכח חוק העזר.

5.4.          יובהר כי חוק העזר העירוני לשילוט אינו חל על שילוט הנישא בהפגנות ואספות, שהוא מטיבו שילוט ארעי וכי הפיקוח וההסדרה של הפגנות ותהלוכות מסור למשטרה.

 1. העסקת עובדים – הנחיות עד ליום 30.4.2023

    6.1   לא ניתן לאייש משרות מוניציפאלית בכירה חדשה אלא באישור הממונה על המחוז. לא יינתן אישור איוש משרה בדיעבד, ומשרה שתאויש ללא קבלת ההיתר מראש ובכתב תיחשב כמשרה שאוישה שלא כדין על כל המשתמע מכך, ועלולה לחשוף את הגורמים האחראים על איושה לחיוב אישי/דין משמעתי.

     6.2   לא תאושר תוספת שכר למעט קידום עובד בדרגה במסגרת מתח הדרגות התקני למשרתו או תוספות/קידומים המחויבים מכוח הסכמים קיבוציים. לא יוענקו דרגות אישיות.

   6.3   לא תאושר הגדלה או תוספת שכר (אחזקת רכב, כוננות, שעות נוספות וכד') למעט בהינתן אישור גזבר ומנכ"ל בדבר קיום תקציב ונחיצות.

   6.4   אין לאשר יציאות לחל"ת אלא במקרים חריגים ובתיאום/אישור מול המחוז/אגף לבקרת הון אנושי. בכל מקרה לא יאושר חל"ת לעובדים במשרות אמון.

   6.5   הארכת שירות מעבר לגיל פרישה אפשרית רק עד 3 חודשים לאחר הבחירות.

   6.6   הגדלת היקף משרה בהתאם לכללים באישור אגף לבקרת הון אנושי.

הנחיות והגבלות נוספות קיימות גם לגבי תאגידים עירוניים. בתקופה רגישה זו, מומלץ להתייעץ בכל ספק או שאלה.

התקשרויות בפטור ממכרז במקרים של יחסי אמון או מומחיות מיוחדים

כידוע, דרך המלך להתקשרות מול רשות מקומית היא בדרך של מכרז פומבי – כך נקבע בחוק וכך נקבע פעם אחר פעם על ידי בתי המשפט.

ביום 1.1.2018 נכנס לתוקפו חוזר מנכל משרד הפנים העוסק בהתקשרויות בפטור במכרז "יחסי אמון מיוחדים" או "מומחיות מיוחדת", לפי סעיף 3(8) לתקנות העיריות מכרזים/ תוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות. חוזר זה הציב תנאים מאד קפדניים ובעיקר יצר אי בהירות ואף חוסר כדאיות להתקשרות ללא מכרז.

 עד לחודש יוני 2022 לא הייתה פסיקה משפטית בנוגע לפטור הנ"ל וחוזר המנכ"ל.

 משרדינו נקלע לעתירה ראשונה בעניין: כנגד עיריית כפר יונה הוגשה עתירה, על ידי העמותה למנהל תקין (שלאחר מכן הגישה בקשות לפי חוק חופש המידע לרשויות רבות לקבלת מידע על התקשרויות מסוג זה) בגין חוקיות ההתקשרות של העירייה עם משרדנו למתן שירותים משפטיים לוועדה המקומית לתכנון ובניה. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות  העמותה וקבע שההתקשרות הייתה בלי חוקית וביטל את ההתקשרות. על פסק הדין הגיש המשרד ערעור, ביום 22.6.22 נתן בית המשפט העליון פסק דין, במסגרתו ביטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ואישר את ההתקשרות עם המשרד, מן הטעם כי מדובר במקרה ייחודי של הקמת ועדה לתכנון ובניה אשר אכן מצריך מומחיות מיוחדת, ואין מדובר בייעוץ משפטי שוטף – אשר אינו מצדיק פטור ממכרז. במקרה זה הרשות עשתה שימוש חד פעמי בפטור, הקפידה על הוראותיו חוזר המנכ"ל, ונימקה מדוע עשתה שימוש בפטור זה.

במקביל להגשת הערעור עמדו מספר של עתירות כנגד רשויות שונות בגין התקשרויות מסוג זה. בתי המשפט המחוזיים הקפיאו את מתן הכרעתם עד להכרעת בית המשפט העליון, ועתה לאט לאט מתחילים להינתן פסקי הדין.

בשני פסקי דין אשר ניתנו, האחד בעניין עיריית בני ברק והשני בעניין מועצה אזורית חוף השרון, דובר על התקשרויות עם מנהלי פרויקטים/ מתכננים. בשני פסקי הדין העתירות התקבלו, גם לגבי התקשרויות שהיו בשלב מתקדם. בתי המשפט אמנם הותירו חלק מההתקשרויות בהיותן בשלב מתקדם, אך מתחו ביקורת על הרשויות ודרך התנהלותן.

 הפגם הבולט בשני המקרים הנ"ל, היה שהרשויות לא הקפידו בצורה דווקנית על הוראות חוזר המנכ"ל ובכך היה טעם לבדו לבטל את ההתקשרויות הנ"ל. כמו כן, בתי המשפט המחוזיים לא מצאו הצדקה להתקשרויות אלו מכוח הפטור שכן לא הוכח שמדובר בהתקשרויות בעלות אופי של מומחיות מיוחדת, או שהייתה הצדקה להימנע מפרסום מכרז פומבי – שהיא דרך המלך.

 לאור הפסיקה אנו ממליצים להקפיד הקפדה יתרה על הוראותיו של הנוהל לרבות כל חוות הדעת הנדרשות, הדיון המקדים וכיוצ"ב.

למעשה לאור העובדה כי השימוש בנוהל הפך למסורבל ואינו מייתר כליל פרסום פומבי, עדיף לרשות לפרסם מכרזים על מנת להימנע מטענות בדבר אי חוקיות של ההתקשרות.

עע"מ 701/22 משרד עו"ד עפר שפיר ואח' נ' עורכי דין לקידום מנהל תקין
עת"מ 60031-02-22 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' עיריית בני ברק ואח'
עת"מ 47089-12-21 עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' מ. א. חוף השרון ואח'

משרדינו הדף תביעה לפיצויי ירידת ערך ע"ס 2.4 מלש"ח

טענת התובעת הייתה כי התב"ע הנקודתית שאושרה לחלקה הסמוכה פגעה באפשרות לכלול את חלקתה בתכנית עתידית שתכלול איחוד וחלוקה, ולמעשה ביטלה הוראה המורה על הכנת תכנית איחוד וחלוקה שנכללה בתכנית אחרת משנות ה-70.

עמדת הועדה המקומית היתה כי לאחר אישורה של התכנית משנות ה-70 לא קודמו תכניות איחוד וחלוקה ולכן לא ניתן לראות בה כמקימה פוטנציאל קונקרטי בר פיצוי. כמו כן נמצא, כי האפשרות לתכנית איחוד וחלוקה למתחם כולו נגרעה בעיקר מתכניות קודמות לחלקות אחרות במתחם ולאו דווקא מהתב"ע הנקודתית מושא התביעה, וכי גם כיום נותרה אפשרות עקרונית לכלול את חלקת התובעת בתכנית איחוד וחלוקה עם חלקות אחרות במתחם גם ככל שלא מתקיים קשר קרקעי רציף. על החלטה זו הוגש ערר, ולאחר שניתנה אפשרות לצדדים להגיע להסכמות, ואלו לא הושגו, נתנה ועדת הערר את החלטתה ודחתה את התביעה, בנימוקים הבאים:

ועדת הערר קיבלה את עמדת משרדינו והטילה ספק אם פוטנציאל לכלול את חלקת העוררת באיחוד וחלוקה הינו בר-פיצוי לפי סעיף 197 מלכתחילה. מעבר לכך ציינה ועדת הערר, כי גם ככל שתיכלל חלקת העוררת בתכנית איחוד וחלוקה ממילא הקצאת הזכויות עבורה תקח בחשבון את כל מגרעות החלקה במצבה הקיים, וגם מטעם זה אין בסיס לציפיית העוררת כי במסגרת תכנית איחוד וחלוקה תזכה לשידרוג משמעותי (ובין היתר פיצוי על הפקעות עבר ומגבלות הבניה לפי התכנית התקפה).

לאור כל אלה נדחה הערר ונקבע שלא נגרמה פגיעה למקרקעין עקב אישורה של התכנית.

ערר 9001/0120‏ ‏ ג'וליה קן דרור נ' ו. מקומית לתו"ב ירושלים

אופן ההתחשבות בזכויות לפי תמ"א 38 בקביעת היטל השבחה

בהליך בה יוצגה הועדה המקומית לתו"ב ע"י משרדינו, ועדת הערר מרכז קיבלה החלטה התומכת בעמדת ועדת הערר של ת"א לפיה אין להביא בחשבון זכויות תמ"א 38 במסגרת מצב קודם, ואף קובעת כי אין מניעה לחייב בעת מכר בהיטל השבחה בגין זכויות מתב"ע מפורטת גם כאשר חופפות לזכויות המתאפשרות מתמ"א 38. קביעה זו מתחדדת למקרא עובדות הערר, שכן שם דובר על תכנית שימור שהגדירה עצמה כתכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38, וקבעה כי תנאי להיתר יהיה חיזוק בהתאם לתקן 413, וכללה הוראה לפיה לא תתאפשר תוספת זכויות מכוח תמ"א 38.

ערר רל/8039/0621‏ ‏ פלישר פלד דורון שלמה נ' ו. מקומית לתו"ב ראשון לציון

הרשות המקומית מוסמכת לגבות השתתפות עצמית מתושבים בעד שירות שאינו ממומן באמצעות תשלומי החובה

משרדנו הגיש לאחרונה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון כנגד ההחלטת בית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לאשר תובענה ייצוגית מכוח ס' 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006, בנושא גביית ההשתתפות עצמית מבעלי דירות בגין החלפת גגות האסבסט בדירותיהם.

עיקר החלטת האישור מושא בקשת רשות הערעור היתה כי הסכומים שגבתה העירייה מהתושבים בעד החלפת גגות האסבסט בדירתם מהווים "תשלום חובה", וכי גבייתם בלא הסמכה בדין נעשתה בחוסר סמכות. מעבר לכך, ובניגוד גמור למצג העובדתי שעמד לפני ביהמ"ש, נקבע כי הפרויקט תוקצב על ידי משרד הבינוי והשיכון ולפיכך לכאורה יש אי צדק בגביית הסכומים מבעלי הדירות.

בית המשפט העליון בתחילה הפנה את שאלת סיווגם של התשלומים לקבלת עמדת היועצת המשפטית לממשלה, וזו הגישה עמדה לפיה מדובר בתשלום מסוג "מחיר" ולא בתשלום חובה שכן מדובר בתשלום שנגבה עבור שירות ספציפי שלא לצורך קיום חובה חוקית המוטלת על העירייה במסגרת סמכויותיה ומשכך אין מקום לאשר תובענה ייצוגית ביחס לסוג תשלום זה שכן גבייתו אינה דורשת הסמכה בדין. היועצת המשפטית לממשלה נדרשה גם לסוגיה העובדתית בקובעה כי הפרויקט לא תוקצב על ידי משרדי ממשלה אלא באופן מלא בידי העירייה, וכי מחד גיסא, המדינה לא דרשה מהעירייה לגבות השתתפות מהתושבים, אך בה בעת אין פסול בגביית השתתפות כזו עבור החלפת גגות אשר מהווה שירות עבור בעלי הדירות וביצוע מטלה אשר באחריותם האישית.

בדיון, המליץ בית המשפט העליון למשיבה להסכים לקבלת הערעור, תוך שהביע עמדה נחרצת לפיה פסק דינו של המחוזי שגוי וכי אין כל פסול בגביית ההשתתפות ע"י העירייה, למעלה מכך – בית המשפט העליון שיבח ובירך את פעולת העירייה שבעשותה כמתואר, דאגה לרווחת תושביה.

בתום הדיון, קיבלה המשיבה את המלצת בית המשפט וברוח זו ניתן פסק הדין.

בר"ם 3640/21 עיריית מגדל העמק נ' הירש

הסמכות למתן הנחה לנכס ריק – לגזבר הרשות

בעבר דיווחנו לכם על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים הקובע כי הסמכות להעניק פטור נכס ריק מצויה בידי ועדת ההנחות. החלטה זו הייתה שגויה בעינינו, ואנו שמחים כי בית המשפט העליון נדרש לסוגיה והעמיד הדברים על מכונם הראוי.

עעמ 8914/20 מועצה מקומית גוש חלב נ' עורכי דין לקידום מנהל תקין‏

אין להטיל חיוב ארנונה רטרואקטיבי – גם בתוך שנת המס

בעבר דיווחנו כי בהליך שנוהל על ידו, נפסק כי עיריית נשר אינה רשאית להטיל חיוב ארנונה רטרואקטיבי גם כאשר זה נעשה במהלך שנת המס, בהיעדר הצדקה להטלת חיוב רטרואקטיבי. גם בהליך זה אשר נוהל על ידי משרדינו נמשכת מגמה זו ע"י בית המשפט. בעתירה שהוגשה על ידי משרדינו בשם חב' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, מצא בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה "אשמה" הן של העותרת והן של העירייה באי חיוב הארנונה מלכתחילה. אולם פסק כי משעה שנבחנת החלטה מינהלית ונפל בה פגם, צריך להינתן לכך ביטוי בהכרעה המשפטית. לפיכך, ולאור הקביעה שעיריית חיפה ידעה ולכל הפחות גורמים מטעמה אמורים היו לדעת אודות החזקתה של תש"ן בנכסים וכן על השימוש הנעשה בהם, אזי היא אינה רשאית להטיל חיוב רטרואקטיבי.

עת"מ 73910-10-21 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נ' עיריית חיפה

פסק דין נוסף אשר ניתן לאחרונה התומך במגמה זו הינו: עתמ (חי') 5045-11-18‏ ‏ מי בקעת הנדיב – אגודה חקלאית שיתופית למים בע"מ נ' עיריית חדרה

פסק דין חשוב לעניין הטלת חיובי ארנונה ע"י הרשות - נאמן בהליך חדלות פרעון הוא המחזיק בפועל

בית המשפט המחוזי בירושלים מצא כי אין מקום עוד להחיל הלכה קודמת, ויש לראות בנאמן כבעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ממועד מתן צו חדלות הפרעון. יתרה מזו, נקבע גם כי חיובי הארנונה ממועד צו חדלות פרעון ועד להעברת הנכס לאחר הינן בגדר הוצאות ההליך שעל הנאמן לשאת בו כחלק מהוצאותיו. המשמעות הינה כי הרשות המקומית אינה נדרשת להגיש תביעת חוב בגין חובות אלו.

חדלת (י-ם) 41109-07-21‏ ‏ סטודיו סי בע"מ (בפירוק) נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון

משרד הפנים בקריאה להגברת התחרות במכרזים

נבקש להדגיש ולהסב את תשומת הלב כי על הרשות לפרסם באתר האינטרנט:

1.      כללים בדבר הליכי גבייה כפי שנקבעו ע"י הועדה לענייני גבייה;

2.      החלטות ועדת אישורים עירונית (סדרי עבודתה ועובדי גבייה שאושרו – ללא מידע אישי);

3.      בסמוך למקום בו מתפרסם מידע בנוגע לתשלומי חובה – מידע בדבר דרכי הגשת תלונה כנגד חברת הגבייה ועובדיה ואופן בירורן;

4.      דו"ח שנתי של שירותי הגבייה שניתנו הכולל: שיעורי הגבייה בכל אחד ממסלולי הגבייה; פעולות בקרה ופיקוח שבוצעו; תלונות שהתקבלו וממצאיהן;

משרדינו ערוך לספק ללקוחותיו דוגמאות לטפסים הנדרשים ולייעוץ בכל הנוגע לפעולות הנדרשות לביצוע עקב התיקון לחוק.

משרדינו מאחל ללקוחותיו
שנה אזרחית ושנת בחירות מוניציפאליות
מוצלחת ופוריה!