הפקעות

טיפול וניהול הליכי הפקעות הכוללים רישום במרשם המקרקעין, ניהול הליכי הביצוע (פיצול, חלוקה ואיחוד), פיצויי הפקעה ופיצויי שינוי ייעוד.
צוות עורכי הדין מייצג את לקוחות המשרד בניהול הליכים משפטיים והליכי בוררות בנושאי תביעת פיצויים, עצם חוקיות תהליכי ההפקעה, הליכי תפיסת חזקה כפויים וניהול בוררויות.

מקרקעין וקניין

טיפול וניהול היבטים משפטיים לעסקאות נדל"ן בקרקעות ציבוריות או קרקעות רשות, הכולל הכנת מסמכים והסכמים על פי הסכם, הכנת מכרזים לשיווק ומכירת קרקעות, ביצוע פרצלציות ורישום זכויות בקרקע, ניהול התקשורת והשגת אישורים אל מול רשויות המס ורשויות התכנון והרישוי.
לווי וטיפול בהליכי הדיווח והרישום של נכסים, רישום בתים משותפים, ייצוג קבלנים בעיקר בפרויקטים הנוגעים לבניה רוויה.
צוות עורכי הדין מנוסה במתן חוות דעת וייעוץ שוטף, לרשויות ולקוחות פרטיים בנושאי מקרקעין כמו גם בעיסוק וטפול כל צדדי המיסוי הנוגעים להליכים המשפטיים, המתבצעים במחלקת המקרקעין.

דיני עבודה

ניהול, יעוץ וייצוג לקוחות מהמגזר הפרטי והציבורי בתחומי דיני העבודה על היבטיהם השונים, ובהם תנאי העסקה, תנאי קבלה, תנאי פרישה, גמלאות, הסכמים קיבוציים, מכרזים ועוד, וכן ייצוג בבתי הדין לעבודה האזוריים והארצי.

תקציב וניהול פיננסי

טיפול וייצוג בנושאים הכרוכים בתקצוב המוניציפאלי, וקבלת החלטות כספיות של המערכת המוניציפאלית.

חוזים והתקשרויות

ליטיגציה ועריכת הסכמים ומסמכי התקשרויות ציבוריות עבור רשויות הכוללים הסכמי חכירה, מכירה, השכרה, קבלנות, פיתוח תשתיות, תכנון, שמאות, יעוץ, רכישת טובין ועוד. כל זאת תוך מתן תמונת מצב רוחבית הכוללת היבטי המיסוי והשמאות.
עריכת מסמכי מכרז בשיטות מימון שונות, ייעוץ לוועדת המכרזים בכל הנוגע לפרסום המכרז ובחירת הזוכה.
עריכת ביקורות על תנאי ההסכם וניהול משא ומתן בנוגע לתכולתו.

תאגידים מוניציפאליים ותאגידי מים וביוב

הקמה ויסוד של תאגידים מוניציפאליים הכוללים תאגידים משותפים למטרות פיתוח ומסחר, הקמת תאגידי מים וביוב, טיפול בהצטרפותן של רשויות מקומיות לתאגידי מים וביוב קיימים, הקמת עמותות ציבוריות ומתן ליווי וייעוץ שוטף בכל הנושאים הנלווים ובהם מיסוי, הטמעת עקרונות דמי ההקמה, זכויות, דיני עבודה, מקרקעין ועוד.

סדרי שלטון מוניציפאליים

ניהול ויעוץ משפטי בנוגע להליכי פרוצדורה, מוסדות ומנגנון מוניציפאליים הכוללים הקמה, הגדרת ההרכב, בקרה על תפקוד ופעילות שוטפת, ניהול הליכי בחירות, ניהול הגדרה ופיקוח על סמכויות וזכויות נבחרי ציבור, עבודה משותפת מול משרדי הממשלה ועוד. במסגרת זו מופיע צוות המשרד המיומן לטיפול בנושאים אלו בפני פורומים סטטוטוריים וערכאות שונות.

מיסוי מוניציפאלי

ליווי בהכנת שומות והליכי גבייה, ייעוץ וייצוג בתחום המיסוי המוניציפאלי בנושאים שונים בין היתר בארנונה, אגרות, היטלי פיתוח ותשתית, היטלי השבחה, הוצאות הכנת תב"ע ותשלומי איזון, אגרות שילוט ופרסום ועוד.

תכנון ובניה

המשרד מטפל בניהול תכנון ואישור תוכניות מתאר, ותוכניות פרצלציה ורה- פרצלציה, הליכי רישוי, הקלות ושימושים חורגים, היטלי השבחה, תביעות פיצויי ירידת ערך ערך, ועוד.
המשרד משמש כיועץ משפטי של ועדות מקומיות לתכנון ובניה, משמש כחבר בצוות ייעוץ למשרד הפנים לרה-ארגון בועדות התכנון בישראל, מעניק ליווי וייעוץ שוטף בתכנון ובניה לרשויות מקומיות וכן לחברת המים הלאומית "מקורות", וכן מייצג את לקוחותיו בהליכים בפני ועדות התכנון, ועדות הערר המחוזיות לתכנון ובניה, המועצה הארצית לתכנון ובניה, בתי המשפט לענינים מנהליים ובית המשפט העליון.

תקציב וניהול פיננסי

טיפול, ליווי ויעוץ בנושאי משפט ציבורי ומנהלי עבור רשויות מקומיות וגופים פרטיים, במגוון תחומי עיסוק הנוגעים לרווחה, חינוך וגופים נבחרים פנימיים כגון ועדות, מועצות ועוד.
המשרד מייצג לקוחותיו בפני פורומים שיפוטיים ומנהליים, ואל מול הערכאות הכוללות גם את בג"ץ.

חקיקת משנה

עריכתם וניסוחם של חוקי עזר מוניציפאליים, טיפול בהליכי אישורם ופרסומם למול הגורמים הרלוונטיים ברשות, עורכי התחשיב לגבי תעריפי תשלומי החובה, מוסדות הרשות וגורמים מאשרים מטעם המדינה.
עריכה וניסוח של צווי ארנונה וחוקי עזר שונים.