רשויות מקומיות

רע"א 4990/05 ממן ואח' נ' מועצה אזורית עמק חפר ואח'
בית המשפט העליון קבע, כי על החלטת ביניים של ועדת ערר (ביוב) נין לערר ברשות כמו כן לוועדת הערר אין סמכות להאריך את מועד המועד להגשת הערר
עע"ם 2314/10 עיריית ראש העין נ' אשבד נכסים בע"מ
בית המשפט העליון מבטל את הלכת אל עמי שקבעה, כי רשות שלא גבתה היטלי פיתוח תוך זמן סביר מנוע מלעשות כן.
ע"א 4708/14 י.ח. דימרי נ' מועצה מקומית גן יבנה
העלאת טענה בדבר אי חוקיות גבייתם של תשלומי חובה בדיעבד, לאחר שהמכרז הוא בבחינת "מעשה עשוי", משמעה תקיפה מאוחרת של תנאי המכרז שפוגעת בשוויון המשתתפים.
עע"ם 4551/08 עיריית גבעת שמואל נ' חברת חשמל לישראל
בית המשפט העליון קבע, כי כל החלה למפרע, ובכלל זה החלה למפרע של חיובי ארנונה, כפופה למבחן דו-שלבי של סמכות וסבירות.

בג"ץ

בג"ץ 1040/10 עיריית אשקלון נ' מדינת ישראל
עתירת  של עיריית אשקלון וועד ההורים העירוני כנגד מדינת ישראל, להצבת מיגוניות במוסדות חינוך וליישום תכנית של פיקוד העורף של היות העיר חשופה לאיום טילים

בוררות

רע"א 3018/10 שרותי בריאות כללית נ' עיריית באר שבע
בקשת רשות ערעור על פסק דין של בימ"ש המחוזי בו נדחתה בקשת שירותי בריאות כללית לביטול פסק בורר שניתן בסכסוך בינה לבין עיריית באר שבע

מכרזים

עע"ם 6203/11 הסעות המוביל הארצי בע"מ נ' עיריית רמלה ואח'
ביהמ"ש העליון דחה ערעור על פס"ד של בימ"ש לעניינים מינהליים, אשר פסל מכרז לשירותי הסעות בעיר רמלה בקובעו, כי אי-עמידה בתנאי הסף מהוה כשלעצמה פגם מהותי, ללא קשר למהות תנאי הסף.

תכנון ובניה

עת"מ 382/12 דודי עמר ורח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה רחובות
עתירה כנגד החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות ועיריית רחובות להקים אצטדיון כדורגל עירוני בעיר רחובות במתחם על שם מאיר ויסגל בסמוך למרכז הספורט הסמוך לשכונת רחובות הצעירה בה רכשו העותרים דירות.
עת"מ25491-04-13 טופ אויל בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה מגדל העמק
עתירה כנגד החלטת ועדת הערר לפיה נדחה ערר העותרת כנגד החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה מגדל העמק לדחות את התוכנית המוצעת, במסגרתה מעוניינת העותרת בהקמת תחנת תדלוק במרחק קטן משמונים מטרים מדיור מוגן. השאלה העומדת בסיסי הדיון הנה האם הדיור המוגן נופל תחת הגדרת מוסד ציבורי הנזכר בסעיף 15.1 לתמ"א 18

ארנונה

עע"ם 8635/05 עיריית יבנה נ' רונית ארנפרוינד כהן
השאלה המשפטית העובדת בבסיס פסק הדין הינה, האם רשות מקומית רשאית לשנות את שיטת החיוב בקבועה בצו הארנונה?
רע"א 9813/03 עיריית ראשון לציון נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות
בית המשפט העליון קבע, כי על מנת להכריע בשאלת מיהו המחזיק בנכס לצורכי חיוב בארנונה במצבים בהם ישנם כמה מחזיקים פוטנציאלים, יש לבחון מי מביניהם אכן מקיים את מירב הזיקות הרלבנטיות לנכס.
עע"ם 1214/06 מועצה אזורית דרום השרון נ' מחצבות אבן חצץ
תכלית הוראות דיני ההקפאה היא הגבלת העלאת תעריפי הארנונה, אלא שהחוק לא התכוון לתת הגנה או לשריין זכות של נכס. אדרבא, על רשות מקומית מוטלת חובה מכוח תקנות הארנונה לתקן טעויות משנים קודמות כל עוד תיקונים אלו אינם מהווים שינוי סיווג אסור.

סדרי דין בבית משפט לעניינים מנהליים

עע"ם 5674/04 עיריית תל אביב נ' פרידמן חכשורי חברה לבנין בע"מ
הגשת כתבי טענות מתוקנים על מנת לברר את השאלות השנויות במחלוקת נהגה ונוהגת בכל השנים גם בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, ואין יסוד שלא להחילה – באופן מרחיב וגמיש – גם בבית המשפט לענינים מינהליים

עבודה

עס"ק 60/09 מועצה מקומית מזכרת בתיה נ' הסתדרות המעו"ף
פסק הדין נסב אודות השאלה האם ההוצאה לגימלאות מכח ס' 18(א) לחוק שירות המדינה (גימלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970, כמוה כפיטורים במובן זה שלא ניתן להוציא לגימלאות עובד מכח סעיף זה מחמת עבירת משמעת.
עס"ק 12/07 עיריית לוד נ' הסתדרות המעו"ף
האם זכאים עובדים שפוטרו מהעיריה במסגרת הסכם הבראה לתמורת הודעה מוקדמת כמתחייב מחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות בנוסף לחודשי ההסתגלות שהוענקו להם מכוח הסכם ההבראה או שמא זכויות אלה חופפות אחת לשנייה ואין להעניקן במצטבר.
ע"ע 35640-07-15 אסעד דיבסי נ' עיריית לוד ואח'
המערער טוען כי יש לפסול את מינוי מנכ"ל העירייה לתפקיד, בשל השקפת עולם הדוגלת בהפרדה בין הציבור היהודי והערבי בעיר ובהדרתו של הציבור הערבי מהמרחב הציבורי.

חוזים

ת.א. 4878-03-08 אבי אליאסף נ' עיריית לוד
בית המשפט דחה תביעה לתשלום כספים בגין הקמה ואחזקת גנים ברשויות מקומיות, בקובעו, בין היתר, כי הצדדים הגיעו להסדר חוב המסלק את כל תביעות התובעת.

היטלים

ע"א 3699/13 ר.א. חברת פיתוח בע"מ נ' מועצה מקומית גן יבנה
במסגרת הסכמי הפיתוח, קיבלה על עצמה החברה סיכונים וסיכויים שונים, ביניהם הסיכון הנוגע למועד גביית התשלום בעבור עבודות הפיתוח. החברה תוכל לקבל לידה את הכספים שהוציאה לביצוע עבודות הפיתוח רק כאשר בעלי הזכויות במגרשים יפנו למועצה בבקשה למתן היתר בניה או בבקשה למתן אישורים ללשכת רישום המקרקעין.
ת.א. 37322-07-13 אשטרום בע"מ נ' עיריית לוד
בית המשפט נדרש לשתי שאלות: האם היה בסיס חוקי לדרישת העירייה לתשלום היטלי תיעול והיטלי סלילה בגין הקמת מבנה בית המשפט עבור מדינת ישראל. בהנחה שהתשובה על שאלת חוקיות הגביה היא שלילית, האם עומדת לתובעת זכות משפטית לתבוע השבה של הכספים ששולמו על ידה.
עמ"נ 3327-04-14 רפי מיכאלי ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה לוד
ערר על החלטת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה מרכז, מיום 26.2.14, אשר דחתה את הערר שהוגש על השומה המכרעת  שערכה השמאית המכרעת
עמ"נ 3314-06-10 יהלומית פרץ בע"מ נ' עיריית באר שבע
ערעור על החלטת ועדת הערר (ביוב) לדחות על הסף ערר שהגישה החברה כנגד היטלי הביוב שהוטלו עליה נדחה
רע"א 4196/13 יהלומית פרץ בע"מ נ' עיריית באר שבע
בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי , במסגרתו נדחה ערעור שהגישה החברה על פסק דינו של בית משפט השלום בקרית גת בו נדחתה תביעתה נגד העירייה להחזר תשלומים שנגבו על ידיה – לטענת החברה שלא כדין – בגין אגרות ודמי פיתוח הכרוכים בבניית ופיתוח דירות מגורים במסגרת מכרז בו זכתה החברה.
ה"פ 1251/06 משמר השבעה נ' מינהל מקרקעי ישראל
הסכם לפיתוח תשתיות לא נחתם בשל מחלוקת שהתגלעה בין הצדדים באשר לתנאי ההתקשרות, המועצה אינה מסכימה לחתום על התחייבות הפיקוח והמינהל מסרב להתקשר עם מבקשים בחוזי פיתוח. בתובענה עותרים המבקשים, לסעד כדלהלן: להורות למינהל לחתום על חוזי פיתוח עם הרוכשים, להצהיר כי דרישת המועצה שהאגודה והועד המקומי יחתמו על סעיפים 3 (א) ו – 3 (ב) לטיוטת ההסכם, הינה בלתי חוקית ובלתי סבירה. להורות למועצה לחתום על התחייבות הפיקוח.
עת"מ 13245-06-12 בתי זיקוק לנפט בע"מ נ' עיריית חיפה
בתי זיקוק לנפט בע"מ הגישה עתירות שעניינן בדרישות לתשלום היטלי סלילה, תיעול והנחת צינורות בשיעור של מאות מיליוני שקלים. בית המשפט נדרש לשאלה: האם חוקי העזר מכוחם הוצאו דרישות התשלום, חוק עזר לחיפה (היטל סלילת רחובות), התשמ"ב-1982 וחוק עזר לחיפה (תיעול), חלים לגבי אותו מתחם בתקופה הרלבנטית.